فرهنگ روسی، انگلیسی به فارسی

آکسفورد استارتر

 برگردان: دكتر عليرضا اكبري‌پور

بها: 35000 تومان

اندازه: رقعی (20 * 14/5)

شمار صفحه 280 دو ‌رنگ

نوبت چاپ: اول 1390

ویژگی‌هایی چند از برگردان این فرهنگ:
1-1 به دست دادن نزدیک به 60 دانستنی ریشه‌شناسی برای واژه‌های روسی و فارسی مانند:
(апельси́н, го́род, пе́рсик, португа́лия, сара́й, чемода́н, шкаф, ...)
و نیز کاربردهای دستوری مانند нельзя́
2-1 برابر گزینی واژگان فارسی برای واژه‌های روسی و نیز انگلیسی برای نمونه:

 

. دارايي، هستي، هست و نيست  اموال براي واژه‌ی: иму́щество

. روند، فرايند، فراشد  جريان براي: проце́сс

. كشورهاي همسود  كشورهاي مشترك المنافع براي واژه‌ی: СНГ

 

3-1 به دست دادن برابرهای فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای نمونه:

 

. كارگروه [فرهنگستان]، كميته براي واژه‌ي: комите́т

. برگه؛ ته چك؛ كالا برگ [فرهنگستان]، كوپن براي واژه‌ي: тало́н

 

4-1 به دست دادن برابرهای ادبی، گفتاری و قدیمی در زبان فارسی برای نمونه:

 

. بله؛ آري [ادبي]، آره [گفتاري] براي واژه‌ي: да

. نه؛ خير [ادبي]؛ نُچ [گفتاري] براي واژه‌ي: нет

. آرايشگاه، سلماني [قديمي] براي واژه‌ي: парикма́херская