یوری گاگارین

داستان زندگی نام آوران پرآوازه ی روسیه

همراه با فیلم DVD

 برگردان و آماده سازی: دكتر عليرضا اكبري‌پور

بها: 12000 تومان

اندازه: رقعی (19/5 * 13/5)

شمار صفحه 36 صفحه تك رنگ

نوبت چاپ: نخست 1397

 

 

. بسته ی کمک آموزشی نخستین کیهان نورد زمینه ی بسیار خوبی برای آشنا شدن با تاریخ روسیه و فرهنگ کسانی است که راه کیهان را برای انسان ها گشودند.

. هنوز چند دقیقه از گزارش پرتاب شدن ناو کیهانی او به گوش نرسیده بود که جهان، سراسر همه دلبسته ی یوری گاگارین شد. مردم جهان عکس قهرمان را دیدند و لبخند او بی درنگ آوازه ای افسانه ای پیدا کرد.

. از چه روی بود که درست یوری گاگارین نخستین کیهان نورد جهان شد؟ آیا او توانست آوازه ی بی مانندی را که هنوز همانندی در تاریخ انسان نداشت برتابد؟ شما از این بسته ی کمک آموزشی که در دست دارید، درباره ی همه ی اینها و نیز رویدادهای خواندنی و دیدنی دیگری از زندگی نخستین انسان خاکی که به کیهان پرواز کرده، آگاه خواهید شد.