فرهنگ فارسی به روسی دو جلدی

یوری روبینچیک . نوری عثمانوف

 اندازه: وزیری (23 * 16/5)

شمار صفحه 1664

بهای دوره‌ی دوجلدی: 000 295 تومان

 

 

 

دارای پیوست واژه‌های نوساخته پس از انقلاب اسلامی ایران
با بیش از 000 60 واژه در زبان فارسی ادبی معاصر
دارای فهرست نام‌های خاص ایرانی مردان و زنان
دارای فهرست فعل‌های بی‌قاعده در زبان فارسی
دارای شرح دستور زبان فارسی
دارای فهرست نام‌های جغرافیایی