سخن ناشر

سرانجام پس از سالياني چند نشر پراكنده كه از پيامدهاي نبودِ انتشاراتي ويژه‌ي آفرينه‌هاي آموزشي در زبان روسي بود، اينك

پِرِسكا با بهره‌گيري از آزموده‌هاي چندين ساله‌ي خود گام در اين راه دشوار گذاشته است.


انتشارات پرسكا برآن است تا برترين و تازه‌ترين فرهنگ‌ها و كتاب‌هاي آموزش زبان روسي را با بهترين كيفيت در ايران به چاپ

برساند و نيازهاي آموزشي دوستداران زبان روسي را به گونه‌اي بايسته و شايسته برآورد؛ هرچند كه اين نيازها چندان نباشد و

انتشارات با دشواري‌هايي چند در زمينه‌ي سرمايه‌گذاري، فروش و بازچاپ كتاب‌هاي تازه روبرو باشد.


پرسكا در راستاي برآوردن اين خواسته و پياده سازي هدف‌هاي بلند خود در سرتاسر ايران، از همكاري‌هاي پكاروس (پخش

ويژه‌ي كتاب‌هاي آموزش زبان روسي) برخوردار است. پكاروس مي‌كوشد تا دست در دست پرسكا برترين كتاب‌هاي آموزش زبان

روسي‌ را با بهترين خدمات چه در زمينه‌ي پخش بزرگ و كتاب‌رساني به شيوه‌ي سفارشي و فروش اينترنتي با بهره‌گيري از پيك

در تهران و چه در زمينه‌ي كتاب‌رساني با پست سفارشي در شهرستان‌ها كتاب‌هاي مورد نياز شما زبان آموزان و دوستداران زبان

روسي پس از انتشار در كمترين زمان در دسترس شما باشد.


ما اميد بسيار داريم كه فرآورده‌هاي فرهنگي پرسكا پسند زبان آموزان و دوستداران دشوار پسند اين گونه كتاب‌هاي آموزشي را

به‌دست آورد. بي‌گفت‌و‌گوست كه آگاهي از نياز‌هاي آموزشي شما خوانندگان ارجمندِ آفرينه‌هاي پرسكا همواره از نخستين نياز‌هاي ما

به شمار خواهد آمد. پرسكا پيشگام در نشر بهترين و برترين‌هاي آموزش زبان روسي همگام با تازه‌ترين فرآورده‌هاي آموزشي در

روسيه، براي شما دوستداران زبان روسي در ايران گام برداشته و اينك چاپ دوم كتاب دستور زبان روسي (ساخت و صرف

واژه) را پس از گذشت دو دهه از چاپ نخست آن به درخواست آموزندگان و دوستداران زبان روسي به شما پيشكش مي‌دارد.

براي شما كاميابي‌هاي روزافزون در فراگيري زبان روسي آرزومنديم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                مديريت پرسكا